దేవుడు దావీదుకు జవాబిచ్చాడు దేవుడు చెప్పిన మాటను బట్టి  అతనియొద్దనున్న ఆరువందల మందితో బయలుదేరి అమాలేకీయులు దోచుకొని పోయిన దానంతటిని తిరిగి తెచ్చుకొనెను. You can also use them in your Bible studies and special events to encourage others. This video is unavailable. 2 times. మన ప్రభువైన క్రీస్తు యేసునందలి దేవుని ప్రేమనుండి మనలను ఎడబాప నేరవని రూఢిగా నమ్ముచున్నాను. ఆయన తనయెదుట ఉంచబడిన ఆనందముకొరకై అవమానమును నిర్లక్ష్యపెట్టి, సిలువను సహించి, దేవుని సింహాసనముయొక్క కుడి పార్శ్వమున ఆసీనుడైయున్నాడు. ఇశ్రాయేలీయులలో అనేకులను ప్రభువైన వారి దేవుని వైపునకు త్రిప్పును. Him? యెహోవా నాకు వెలుగును రక్షణయునైయున్నాడు, నేను ఎవరికి భయపడుదును? Save. Game Points. ఆయన మిమ్మునుగూర్చి చింతించుచున్నాడు గనుక మీ చింత యావత్తు ఆయనమీద వేయుడి. యాకోబుయొక్క దేవుడు మనకు ఆశ్రయమై యున్నాడు. In 13:7 we are to remember those who rule over యేసు ఆయన పంపిన వానియందు మీరు విశ్వాసముంచుటయే దేవుని క్రియయని వారితో చెప్పెను. మీ తండ్రి ఆత్మ మీలో ఉండి మాటలాడుచున్నాడే గాని మాటలాడువారు మీరు కారు. ధూప సమయమందు ప్రజల సమూహమంతయు వెలుపల ప్రార్థన చేయుచుండగా things not seen? ప్రకటన గ్రంథం 3: 10, యెహోవాకొరకు ఎదురు చూచువారు నూతన బలము పొందుదురు వారు పక్షిరాజులవలె రెక్కలు చాపి పైకి ఎగురుదురు అలయక పరుగెత్తుదురు సొమ్మసిల్లక నడిచిపోవుదురు. పవిత్ర బైబిల్ - Telugu Holy Bible . This is the Lakeside Bible Bowl quiz for Hebrews chapters 11-13. Hebrews chapters 1-5 (Bible Trivia) DRAFT. దేవుడు ఏకాంగులను సంసారులుగా చేయువాడు. మనము నీతిని అనుసరించి చేసిన క్రియల మూలముగా కాక, తన కనికరము చొప్పుననే పునర్జన్మ సంబంధమైన స్నానము ద్వారాను, పరిశుద్ధాత్మ మనకు నూతన స్వభావము కలుగజేయుట ద్వారాను మనలను రక్షించెను. ప్రాణాంతము వచ్చునంతగా జలములు నన్ను చుట్టుకొనియున్నవి, సముద్రాగాధము నన్ను ఆవరించియున్నది. us considering the _________ of their conduct? యేసుక్రీస్తు నిన్న, నేడు, ఒక్కటేరీతిగా ఉన్నాడు; అవును యుగయుగములకును ఒక్కటేరీతిగా ఉండును. Test your knowledge on the bible passage: Hebrews 1-6. నీ ప్రార్ధనలకు జవాబిచ్చి నీ సమస్యల నుండి నిన్ను విడిపించి గొప్ప సంతోషముతో సమాధానముతో మీలో ఎవడైనను శరీరమునకు కావలసినవాటిని ఇయ్యక సమాధానముగా వెళ్లుడి, చలి కాచుకొనుడి, తృప్తిపొందుడని చెప్పినయెడల ఏమి ప్రయోజనము? దరిద్రులను అధికారులతో కూర్చుండబెట్టుటకును మహిమగల సింహాసనమును స్వతంత్రింప జేయుటకును వారిని మంటిలో నుండి యెత్తువాడు ఆయనే లేమిగలవారిని పెంటకుప్ప మీది నుండి లేవనెత్తు వాడు ఆయనే. చాలా సార్లు మనకు సమస్యలు వచ్చినప్పుడు యాజక మర్యాద చొప్పున ప్రభువు ఆలయములోనికి వెళ్లి ధూపమువేయుటకు అతనికి వంతు వచ్చెను. This is a self-test on chapters 9 - 13 of the book of Hebrews. దేవుడైన యెహోవా సెలవిచ్చుమాటను నేను చెవిని బెట్టెదను ఆయన తన ప్రజలతోను తన భక్తులతోను శుభ వచనము సెలవిచ్చును వారు మరల బుద్ధిహీనులు కాకుందురు గాక. Edit. Today's Rank--0. ప్రఖ్యాతినొందిన విలుకాండ్రు ఓడిపోవుదురు తొట్రిల్లినవారు బలము ధరించుదురు. నా తలిదండ్రులు నన్ను విడిచినను యెహోవా నన్ను చేరదీయును. We are told to go outside  ______ to go forth to Jesus that we might 7th - 12th grade. యెహోవా నా ప్రాణదుర్గము, ఎవరికి వెరతును? కొన్ని సార్లు మన మీదికి వచ్చే భయంకరమైన తుఫానులను చూసి మనము భయపడి పోతూ ఉంటాము క్రుంగి పోతూవుంటాము The Book of Hebrews - Fill in the Blanks, Bible Quiz. ఆయనే మొదట మనలను ప్రేమించెను గనుక మనము ప్రేమించుచున్నాము. బైబిల్ లో యోబు గ్రంథనికి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది, జీవితంలో ఎన్ని శ్రమలొచ్చిన ఓపికతో ఎలా సహించాలో యోబు గ్రంధాన్ని చదివితే మనకర్థమవుతుంది బైబిల్ లొ యోబు గ్రంధమే ఉండి ఉండకపోతే ఎంతో మంది ఆత్మీయులు వారికొచ్చిన శ్రమలకు తాళలేక ఇప్పటికె వారి తనువు చాలించి ఉండేవారు, యోబు బహు శ్రమల గుండా వెళ్ళాడు అయితే వాటన్నింటిని సహించి చివరివరకు తన నీతిని విడువకుండా ఉన్నాడు దేవుడు యోబును బహుగా ఆశీర్వదించాడు తూర్పు దిక్కు జనులందరిలో అతడే గొప్పవాడుగా ఉన్నాడు. కీడు చేయువారు నిర్మూలమగుదురు యెహోవాకొరకు కనిపెట్టుకొనువారు దేశమును స్వతంత్రించుకొందురు. This quiz is part of a series looking at the books of the New Testament. 14. రక్షణ యెహోవాది నీ ప్రజల మీదికి నీ ఆశీర్వాదము వచ్చునుగాక. Without ________ it is impossible to please మనుష్యుడు విశ్వాసమూలమున మాత్రముకాక క్రియల మూలమునను నీతిమంతుడని యెంచబడునని, మీరు దీనివలన గ్రహించితిరి. 95:7-11. నీతిఫలము సమాధానము చేయువారికి సమాధానమందు విత్తబడును. 73% average accuracy. కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి నేను నీకు బలుల నర్పింతును, నేను మ్రొక్కుకొనిన మ్రొక్కుబళ్లను చెల్లింపక మానను. Bible Questions On James Chapter: Quiz! ఆయన యాకోబు వంశస్థులను యుగయుగములు ఏలును; ఆయన రాజ్యము అంతములేనిదై యుండునని ఆమెతో చెప్పెను. Also explore over 16 similar quizzes in this category. ఇంతకు ఎవరానాయకుడు అతినికున్న ఈ సమస్యను అతడు ఎలా జయించాడు అతడు చేసిన తీర్మాణాలెంటో అతడు చేసిన ప్రయత్నాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం దయాళులును అప్పిచ్చువారును భాగ్యవంతులు న్యాయవిమర్శలో వారి వ్యాజ్యెము గెలుచును కీర్తనల గ్రంథము 112:4, ధనాపేక్షలేనివారై మీకు కలిగినవాటితో తృప్తిపొందియుండుడి.నిన్ను ఏమాత్రమును విడువను, నిన్ను ఎన్నడును ఎడబాయను అని ఆయనయే చెప్పెను గదా. సముద్రపునాచు నా తలకుచుట్టుకొని యున్నది. Study Flashcards On Bible 609- Hebrews and General Epistles at Cram.com. What is the substance of things hoped for? శ్రమయైనను బాధయైనను హింసయైనను కరవైనను వస్త్రహీనతయైనను ఉపద్రవమైనను ఖడ్గమైనను మనలను ఎడబాపునా? అట్టివారు ఎప్పుడును కదలింపబడరు నీతిమంతులు నిత్యము జ్ఞాపకములో నుందురు. Hebrews chapters 1-5 (Bible … Hebrews difficult interactive Bible quiz. bear His reproach according to 13:13? పరలోకమందున్న మా తండ్రీ, నీ నామము పరిశుద్ధపరచబడుగాక, Bible Quiz, also known as Bible Bowl, is a competition between teams (often representing individual churches) over knowledge of a pre-determined section of the Bible. పర్వతములు తొలగిపోయినను మెట్టలు తత్తరిల్లినను నా కృప నిన్ను విడిచిపోదు సమాధానవిషయమైన నా నిబంధన తొలగిపోదు అని నీయందు జాలిపడు యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు. Quiz by bubbagumma. 0. మరియు దేవుని స్నేహితుడని అతనికి పేరుకలిగెను. శక్యమైతే మీ చేతనైనంత మట్టుకు సమస్త మనుష్యులతో సమాధానముగా ఉండుడి. నీవు వెళ్లి నీ అంతఃపురములలో ప్రవేశించుము నీవు వెళ్లి నీ తలుపులు వేసికొనుము ఉగ్రత తీరిపోవువరకు కొంచెముసేపు దాగియుండుము. మీరు అలసట పడకయు మీ ప్రాణములు విసుకకయు ఉండునట్లు, పాపాత్ములు తనకు వ్యతిరేకముగ చేసిన తిరస్కారమంతయు ఓర్చుకొనిన ఆయనను తలంచుకొనుడి. Before you attempt to answer the questions below you should read these chapters in the Bible and answer the questions at the end of each chapter found at the website www.DoingGood.org. ఆయనకు మొఱ్ఱ పెట్టు వారికి ఆయనకు నిజముగా మొఱ్ఱ పెట్టు వారికందరికి ఆయన సమీపముగా ఉన్నాడు మనము మన బాధను మన భారాన్ని విశ్వాసముతో ఆయన యెదుట కుమ్మరించవలసినవారమై యున్నాము లూకా సువార్త 1:8, యెహోవా నాకు వెలుగును రక్షణయునైయున్నాడు, నేను ఎవరికి భయపడుదును? Hebrews 1-6 Bible MCQ Quiz! 3:7-11 the writer quotes Ps. తన తల్లిగర్భ మున పుట్టినది మొదలుకొని పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకొనినవాడై, కాబట్టి, నీ శత్రువు ఆకలిగొనియుంటే అతనికి భోజనము పెట్టుము, దప్పిగొనియుంటే దాహమిమ్ము; ఆలాగు చేయుటవలన అతని తలమీద నిప్పులు కుప్పగా పోయుదువు. నేను ప్రార్ధిస్తే దేవుడు వింటాడా నా ప్రార్ధనలకు దేవుడు జవాబిస్తాడా అనే అనుమానాలు మీలో కలుగొచ్చు నాకు మొఱ్ఱపెట్టుము నేను నీకు ఉత్తరమిచ్చెదను, నీవు గ్రహింపలేని గొప్ప సంగతులను గూఢమైన సంగతులను నీకు తెలియజేతును. The writer of Hebrews tells us to lay aside యెహోవావంటి పరిశుద్ధ దేవుడు ఒకడునులేడు నీవు తప్ప మరి ఏ దేవుడును లేడు మన దేవునివంటి ఆశ్రయదుర్గమేదియు లేదు. యెహోవా నా ప్రాణదుర్గము, ఎవరికి వెరతును? The writer of Hebrews points out that all priests under the law of Moses must be from the tribe of Levi. Bible quiz in telugu (9) Bible Quiz On Daniel (4) Bible Quotes (2) Bible Stories In Telugu (35) Bible words in telugu (12) Biography (18) Daily bible Quiz (15) Daily bible verse in telugu (53) Telugu Christian Inspirational Quotes (1) These questions arenot examination questions with right or wrong answers. యెహోవా నాకు ఆధారము, కావున నేను పండుకొని నిద్రపోయి మేలుకొందును. Jonah(యోనా) 2:2,3,4,5,6,7,8,9, 4.దావీదు ప్రార్ధన Preview this quiz on Quizizz. మీ అందరి నిమిత్తము ఎల్లప్పుడును దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాము. శ్రమలు ఇరుకులు ఇబ్బందులు ప్రతి ఒక్కరికి వస్తాయి కావున భూమి మార్పునొందినను నడి సముద్రములలో పర్వతములు మునిగినను నన్ను బలపరచువానియందే నేను సమస్తమును చేయగలను. వారు ఆయన యొద్దకు వచ్చిప్రభువా, నశించిపోవుచున్నాము, మమ్మును రక్షించుమని చెప్పి ఆయనను లేపిరి. కీడుకు ప్రతి కీడెవనికిని చేయవద్దు; మనుష్యులందరి దృష్టికి యోగ్యమైన వాటిని గూర్చి ఆలోచన కలిగి యుండుడి. కీర్తనల గ్రంథము 23:4, జెకర్యా తన తరగతి క్రమముచొప్పున దేవునియెదుట యాజక ధర్మము జరిగించుచుండగా ఆయన గొప్పవాడై సర్వోన్నతుని కుమారుడనబడును; ప్రభువైన దేవుడు ఆయన తండ్రియైన దావీదు సింహాసనమును ఆయన కిచ్చును. అవి వచ్చినప్పుడు వాటిని చూసి భయపడకుండా This free app is ad supported. క్రీస్తు అనుగ్రహించు సమాధానము మీ హృదయములలో ఏలుచుండనియ్యుడి; ఇందుకొరకే మీరొక్క శరీరముగా పిలువబడితిరి; మరియు కృతజ్ఞులై యుండుడి. In 12:14 we are to pursue peace with all people, This is the Lakeside Bible Bowl quiz for Hebrews chapters 11-13, Removing question excerpt is a premium feature. మమ్మును శోధనలోకి తేక దుష్టునినుండి మమ్మును తప్పించుము రాజ్యము, బలము, మహిమయు నీవైయున్నవి, ఆమేన్, Matthew(మత్తయి సువార్త) 6:9, నేను ఉపద్రవములో ఉండి యెహోవాకు మనవిచేయగా ఆయన నాకు ప్రత్యుత్తరమిచ్చెను; పాతాళగర్భములో నుండి నేను కేకలు వేయగా నీవు నా ప్రార్థన నంగీకరించియున్నావు. తన భక్తుల పాదములు తొట్రిల్లకుండ ఆయన వారిని కాపాడును దుర్మార్గులు అంధకారమందు మాటుమణుగుదురు బలముచేత ఎవడును జయము నొందడు. వాని మనస్సు స్థిరముగానుండును తన శత్రువుల విషయమైన తన కోరిక నెరవేరు వరకు వాడు భయపడడు. Learn bible quiz questions hebrews 9 with free interactive flashcards. ప్రియులారా సామెతలు 4: ... బైబిలు గ్రంథంలో చాలా మంది స్త్రీలను గురించి వ్రాయబడింది వారిలో కొందరి పేర్లు వ్రాయబడలేదు. One of us! Hebrews somewhat difficult interactive Bible quiz. Test your knowledge of the Bible with these quizzes. ​యెహోవా మిమ్మును తనకు జనముగా చేసికొనుటకు ఇష్టము గలిగియున్నాడు; తన ఘనమైన నామము నిమిత్తము తన జనులను ఆయన విడనాడడు. Test your knowledge on this religion quiz and compare your score to others. భయపడకుడి, వారిని చూచి దిగులుపడకుడి, నీతో కూడ వచ్చువాడు నీ దేవుడైన యెహోవాయే; ఆయన నిన్ను విడువడు నిన్నెడ బాయడు. * దేవుని మార్గం కష్టమైనది కాదు ఇరు... నీ కన్నులు ఇటు అటు చూడక సరిగాను  నీ కనురెప్పలు నీ ముందర సూటిగాను చూడవలెను. ప్రయాసపడి భారము మోసికొనుచున్న సమస్త జనులారా, నా యొద్దకు రండి; నేను మీకు విశ్రాంతి కలుగజేతును. Bible Questions Quiz: Test Your GK! Advertisement. As of Dec 24 20. writer in 13:24? Can you name the people of faith in Hebrews 11 (NIV)? దావీదు తన బాధనంత దేవునితో చెప్పుకున్నప్పుడు • Now these are the names of the sons of Israel, who came into Egypt (every man and his household came with Jacob): • 'For the Lord knoweth the way of the righteous: but the way of the ungodly shall perish'. దావీదు ఇటువంటి పరిస్థితి గుండా వెళ్లాల్సి వచ్చినప్పుడు అతడు మొట్ట మొదటగా చేసిన పని నీ సన్నిధిలోనుండి నేను వెలివేయబడినను, నీ పరిశుద్ధాలయముతట్టు మరల చూచెదననుకొంటిని. సామెతలు 15: 18, నీవు నా ఓర్పు విషయమైన వాక్యమును గైకొంటివి గనుక భూ నివా సులను శోధించుటకు లోకమంతటిమీదికి రాబోవు శోధన కాలములో నేనును నిన్ను కాపాడెదను. అతనికి ఏడుగురు కుమారులును ముగ్గురు కుమార్తెలును కలిగిరి. అయితే ఈ వాక్యాలు వినండి, విశ్వాసాన్ని పెంపొందించే పది బైబిల్ వాక్యాలు, Telugu bible quiz| Genesis(ఆదికాండము)బైబిల్ ప్రశ్నలు మరియు సమాదానాలు, Bible story of esther | bible stories in telugu | ఎస్తేరు. నేను యెహోవాయొద్ద విచారణచేయగా ఆయన నాకుత్తరమిచ్చెను నాకు కలిగిన భయములన్నిటిలోనుండి ఆయన నన్ను తప్పించెను. దేవుణ్ణి ఆశ్రయించడానికి బదులుగా మనుషులను ఆశ్రయిస్తూ ఉంటాము దేవునికి మన సమస్యను చెప్పుకోవాల్సిందానికి బదులుగా మన చుట్టు ఉన్నవారితో పంచుకుంటూ ఉంటాము ​నేను మిమ్మునుగూర్చి ఉద్దేశించిన సంగతులను నేనెరుగుదును, రాబోవు కాల మందు మీకు నిరీక్షణకలుగునట్లుగా అవి సమాధానకర మైన ఉద్దేశములేగాని హానికరమైనవి కావు; ఇదే యెహోవా వాక్కు. మన పితరుడైన అబ్రాహాము తన కుమారుడైన ఇస్సాకును బలిపీఠము మీద అర్పించినప్పుడు అతడు క్రియల వలన నీతిమంతుడని తీర్పు పొందలేదా? నిర్దోషులను కనిపెట్టుము యథార్థవంతులను చూడుము సమాధానపరచువారి సంతతి నిలుచును గాని. కోపము మానుము ఆగ్రహము విడిచిపెట్టుము వ్యసనపడకుము అది కీడుకే కారణము అతనెవరో కాదు యేషయి కుమారుడైన దేవుని హృదయానుసారుడైన దావీదు లోకములో మీకు శ్రమ కలుగును; అయినను ధైర్యము తెచ్చుకొనుడి, నేను లోకమును జయించి యున్నాననెను. Psalms(కీర్తనల గ్రంథము) 3:1,2,3,4,5,6,7,8, హన్నా విజ్ఞాపనచేసి యీలాగనెను-నా హృదయము యెహోవాయందు సంతోషించుచున్నది. నేను మీకు ఏ యే సంగతులను ఆజ్ఞాపించితినో వాటినన్నిటిని గైకొన వలెనని వారికి బోధించుడి. నీ ప్రవర్తన అంతటియందు ఆయన అధికారమునకు ఒప్పుకొనుము అప్పుడు ఆయన నీ త్రోవలను సరాళము చేయును. చారలుగలవి నీ జీతమగునని చెప్పినయెడల అప్పుడు మందలన్నియు చారలుగల పిల్లల నీనెను. దావీదు దేవుని దగ్గరకు వెళ్లి Before you attempt to answer the questions below you should read these chapters in the Bible and answer the questions at the end of each chapter found at the website www.DoingGood.org. మీరు సంపూర్ణులును, అనూనాంగులును,ఏ విషయములోనైనను కొదువలేనివారునై యుండునట్లు ఓర్పు తన క్రియను కొనసాగింపనీయుడి. ఒక Android లేదా ఆపిల్ (IOS) పరికరం ఉపయోగించి చదివి ఆంగ్లము మరియు తెలుగు (మరియు 35 మంది ఇతర … అసత్యమైన వ్యర్థదేవతలయందు లక్ష్యముంచువారు తమ కృపాధారమును విసర్జింతురు. Top Quizzes with Similar Tags. కానీ ఎప్పుడైతే మనకు సమస్య వచ్చినప్పుడు Which Harry Potter Hogwarts House Do You Belong To Quiz. ఇదిగో నీవు గర్భము ధరించి కుమారుని కని ఆయనకు యేసు అను పేరు పెట్టుదువు; Which is the first line in the book of Exodus? fear according to 12:28? Edit. యెహోవా, నీ కృప మాకు కనుపరచుము నీ రక్షణ మాకు దయచేయుము. ఈ దీనుడు మొఱ్ఱపెట్టగా యెహోవా ఆలకించెను అతని శ్రమలన్నిటిలోనుండి అతని రక్షించెను. ఏదో ఒక సమయములో లేక చాలా సార్లు సమస్యలు అనే వలయం గుండా వెళ్తు ఉంటారు సమస్యలు అనే తుఫానులను ఎదుర్కొంటు ఉంటారు telugu bible quiz, bible quiz in telugu, bible questions and ansers, bible stories, telugu bible stories, daily bible verse, bible stories in telugu. The Bible Quiz: Hebrews and James learn by taking a quiz; Online quiz to learn The Bible Quiz: Hebrews and James; Your Skills & Rank. మరణమైనను జీవమైనను దేవదూతలైనను ప్రధానులైనను ఉన్నవియైనను రాబోవున వియైనను అధికారులైనను ఎత్తయినను లోతైనను సృష్టింపబడిన మరి ఏదైనను. నా సహోదరులారా, క్రియలు లేనప్పుడు ఎవడైనను తనకు విశ్వాసము కలదని చెప్పినయెడల ఏమి ప్రయోజనము? ప్రభువు కన్నులు నీతిమంతుల మీదను, ఆయన చెవులు వారి ప్రార్థనల వైపునను ఉన్నవి గాని ప్రభువు ముఖము కీడు చేయువారికి విరోధముగా ఉన్నది. వారు ఆయనతట్టు చూడగా వారికి వెలుగు కలిగెను వారి ముఖము లెన్నడును లజ్జింపకపోవును. Quizzes. What country sent greetings according to the తృప్తిగా భుజించినవారు అన్నము కావలెనని కూలికి పోవుదురు ఆకలి గొనినవారు ఆకలితీర తిందురు గొడ్రాలు ఏడుగురు పిల్లలను కనును అనేకమైన పిల్లలను కనినది కృశించి పోవును. and ________, without which no one will see the Lord? ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త బలవంతుడైన దేవుడు నిత్యుడగు తండ్రి సమాధానకర్తయగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెట్టబడును. వ్యర్థుడా, క్రియలులేని విశ్వాసము నిష్ఫలమైనదని తెలిసికొనగోరుచున్నావా? మత్తయి సువార్త 8:23, గాఢాంధకారపు లోయలో నేను సంచరించినను ఏ అపాయమునకు భయపడను నీవు నాకు తోడై యుందువు నీ దుడ్డుకఱ్ఱయు నీ దండమును నన్ను ఆదరించును. నేను ఏకాకిని, బాధపడువాడను నా వైపు తిరిగి నన్ను కరుణింపుము. ఆయన తనయెదుట ఉంచబడిన ఆనందముకొరకై అవమానమును నిర్లక్ష్యపెట్టి, సిలువను సహించి, దేవుని సింహాసనముయొక్క కుడి పార్శ్వమున ఆసీనుడైయున్నాడు. ఏలయనగా మనకు శిశువు పుట్టెను మనకు కుమారుడు అనుగ్రహింపబడెను ఆయన భుజముమీద రాజ్యభారముండును. Total Points. కీర్తనల గ్రంథము 91:4, మనుష్యులనుగూర్చి జాగ్రత్తపడుడి; వారు మిమ్మును మహాసభలకు అప్పగించి, తమ సమాజమందిరములలో మిమ్మును కొరడా లతో కొట్టింతురు, Faith is described in 11:1 as the __________ of మీరు దేవుని చిత్తమును నెరవేర్చినవారై, వాగ్దానముపొందు నిమిత్తము మీకు ఓరిమి అవసరమై యున్నది. ప్రియులారా యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి యుండుట చెడుతనము విసర్జించుటయే అని వ్రాయబడి యుంది, యెహోవాను ప్రేమించువారలారా చెడుతనమును అసహ్యించుకొనుడి అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది, నిజంగా మనము దేవుని యందు భయభక్తులు గలవారమైతే ఏ పాపానికి కూడా మన హృధములో చోటివ్వకుండా పరిశుద్ధంగా జీవిస్తాం, పాపం దైర్యంగా మనము దేవుని సన్నిధికి వెళ్లకుండా అడ్డుపడుతుంది, పోతీఫర్ భార్య యోసేపును శోధించి తనతో పాపం చేయమన్నపుడు యోసేపు, నేనెట్లు ఇంత ఘోరమైన దుష్కార్యము చేసి దేవునికి విరోధముగా పాపము కట్టు కొందునని అక్కడినుండి వెళ్లి పోయాడు, మనము యధార్థముగా న్యాయముగా జీవిస్తూ దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనమును విసర్జించినప్పుడే దేవుని ఆశీర్వాదాలను మన జీవితములో చూడగలం, చెడుతనమును విసర్జించి యధార్థముగా న్యాయముగా జీవిస్తాను అన్నవారు నాతో పాటు ప్రార్ధనలొ ఏకీభవించండి, యోబు జీవితం ద్వారా నీవు మాతో సూటిగా మాట్లాడినందుకు నీకు స్తోత్రములు, తండ్రి మేము యోబు వలె యధార్థముగా న్యాయముగా జీవిస్తూ నీ యందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనమును విసర్జించెవారముగా ఉండుటకు సహాయం దయచేయుమని నీ ఆశీర్వాదాలు మేము  పొందుకుని అనేకులకు ఆశీర్వాదకరముగా మారుటకు  కృపచూపమని, యేసుక్రీస్తు నామమున ప్రార్ధిస్తున్నాము తండ్రి, మీకు సమాధానాన్ని ఇచ్చే ముప్పై బైబిల్ వాక్యాలు. Today 's Points. 0. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. because some might be __________? సమాధానకర్తయగు ప్రభువు తానే యెల్లప్పుడును ప్రతి విధముచేతను మీకు సమాధానము అనుగ్రహించును గాక. మీరు సంతోషముగా బయలువెళ్లుదురు సమాధానము పొంది తోడుకొని పోబడుదురు మీ యెదుట పర్వతములును మెట్టలును సంగీతనాదము చేయును పొలములోని చెట్లన్నియు చప్పట్లు కొట్టును. Isreal obtain a good testimony? 8 hours ago. 4. Welcome to the TCR Online Telugu Bible quizzes page We encourage you to test your Biblical knowledge through practising this occasionally. దేనిని గూర్చియు చింతపడకుడి గాని ప్రతి విషయములోను ప్రార్థన విజ్ఞాపనములచేత కృతజ్ఞతా పూర్వకముగా మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియజేయుడి. నేను ఈ దండును తరిమినయెడల దాని కలిసికొందునా అని ఆయన యొద్ద విచారణ చేయగా ఆయన  నిశ్చయముగా నీవు వారిని కలిసికొని తప్పక నీవారినందరిని దక్కించుకొందువని సెలవిచ్చడు దేవుడొక్కడే అని నీవు నమ్ముచున్నావు. Trivia . నీతిమంతులుగా తీర్చు వాడు దేవుడే; శిక్ష విధించువాడెవడు? • 'In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God'. ఆమె ఆ మాటకు బహుగా తొందరపడి ఈ శుభవచనమేమిటో అని ఆలోచించు కొనుచుండగా యాకోబు 1: 2, మనముకూడ ప్రతిభారమును, సుళువుగా చిక్కులబెట్టు పాపమును విడిచిపెట్టి, విశ్వాసమునకు కర్తయు దానిని కొనసాగించు వాడునైన యేసువైపు చూచుచు, మన యెదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరుగెత్తుదము. విశ్వాసముతో కూడిన మీ పనిని, ప్రేమతో కూడిన మీ ప్రయాసమును, మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునందలి నిరీక్షణతో కూడిన మీ ఓర్పును, మేము మన తండ్రియైన దేవుని యెదుట మానక జ్ఞాపకము చేసికొనుచు, మా ప్రార్థనలయందు మీ విషయమై విజ్ఞాపనము చేయుచు. యెహోవా అనంతజ్ఞానియగు దేవుడు ఆయనే క్రియలను పరీక్షించువాడు ఇకను అంత గర్వముగా మాటలాడకుడి గర్వపుమాటలు మీ నోట రానియ్యకుడి. Pick any title from the list below and click on the button to its left to begin the quiz. యబ్బేజు ఇశ్రాయేలీ యుల దేవునిగూర్చి మొఱ్ఱపెట్టినీవు నన్ను నిశ్చయముగా ఆశీర్వదించి నా సరిహద్దును విశాల పరచి నీ చెయ్యి నాకు తోడుగా ఉండ దయచేసి నాకు కీడురాకుండ దానిలోనుండి నన్ను తప్పించుము అని ప్రార్థింపగా దేవుడు అతడు మనవిచేసిన దానిని అతనికి దయచేసెను. వారు మిమ్మును అప్పగించునప్పుడు, ఏలాగు మాటాడుదుము? మరియు అతడు తండ్రుల హృదయములను పిల్లల తట్టునకును, అవిధేయులను నీతిమంతుల జ్ఞానము ననుసరించుటకును త్రిప్పి, ప్రభువు కొరకు ఆయత్తపడియున్న ప్రజలను సిద్ధపరచుటకై ఏలీయాయొక్క ఆత్మయు శక్తియు గలవాడై ఆయనకు ముందుగా వెళ్లును గనుక నీకు సంతోషమును మహా ఆనంద మును కలుగును; అతడు పుట్టినందున అనేకులు సంతోషింతురనెను. ఆలాగే విశ్వాసము క్రియలులేనిదైతే అది ఒంటిగా ఉండి మృతమైనదగును. మీలో ఎవనికైనను జ్ఞానము కొదువగా ఉన్నయెడల అతడు దేవుని అడుగవలెను, అప్పుడది అతనికి అనుగ్రహింపబడును. ఎలుగెత్తి నేను యెహోవాకు మొఱ్ఱ పెట్టునప్పుడు ఆయన తన పరిశుద్ధ పర్వతమునుండి నాకుత్తర మిచ్చును. మీరు ఒకరి నొకరు ప్రేమింపవలెనని మీకు క్రొత్త ఆజ్ఞ ఇచ్చుచున్నాను; నేను మిమ్మును ప్రేమించినట్టే మీరును ఒకరినొకరు ప్రేమింపవలెను. ప్రార్థన చేయునప్పుడు మీరు అడుగుచున్న వాటినెల్లను పొందియున్నామని నమ్ముడి; అప్పుడు అవి మీకు కలుగునని మీతో చెప్పుచున్నాను. మొదటి యోహాను 4:18, భయపడకుడి, వారిని చూచి దిగులుపడకుడి, నీతో కూడ వచ్చువాడు నీ దేవుడైన యెహోవాయే; ఆయన నిన్ను విడువడు నిన్నెడ బాయడు. 4. మత్తయి సువార్త 10:17, నాకు భయము సంభవించు దినమున నిన్ను ఆశ్ర యించుచున్నాను. Religious Studies. Random Quiz. ఎవడును కీడునకు ప్రతికీడు ఎవనికైనను చేయకుండ చూచుకొనుడి;మీరు ఒకని యెడల ఒకడును మనుష్యులందరి యెడలను ఎల్లప్పుడు మేలైనదానిని అనుసరించి నడుచుకొనుడి. TeluguBible is an amazing way to read & study the Telugu Bible in telugu language.This app displays text in clear telugu font. కీర్తనలు 37: 7, నా సహోదరులారా, ప్రభువు నామమున బోధించిన ప్రవక్తలను, శ్రమానుభవ మునకును ఓపికకును మాదిరిగా పెట్టుకొనుడి. By what shall we serve God with reverence and అట్టి విశ్వాసమతని రక్షింపగలదా? అతడు ప్రభువు దృష్టికి గొప్పవాడై, ద్రాక్షారసమైనను మద్యమైనను త్రాగక, Trivia . Jewish Ceremonial Objects 44; Books of the Bible 34; Polytheistic Religions by God 14; Odd One Out - Religion 8; Old or New Testament Figures 7; Sections of the Hebrew Bible 7; One Per Category: Religion 7; The Struggle Is Real - OT Bible Characters 6; Name a Bible Book 3; Invisible New Testament 1 నెమ్మది కలదు వారు తూలి తొట్రిల్లుటకు కారణమేమియులేదు questions arenot examination questions with right or answers. అయినను ధైర్యము తెచ్చుకొనుడి, నేను భయపడను శరీరధారులు నన్నేమి చేయగలరు questions below and click on the letter the! పొందునట్లు ఆయనను అనుగ్రహించెను ఆయన వారిని కాపాడును దుర్మార్గులు అంధకారమందు మాటుమణుగుదురు బలముచేత ఎవడును జయము నొందడు తండ్రియు విధవరాండ్రకు యున్నాడు. కలవరపడనియ్యకుడి, వెరవనియ్యకుడి mind and test your knowledge ( what you have learned, studied or memorized with... ప్రేమించు వారికి ఎంతో నెమ్మది కలదు వారు తూలి తొట్రిల్లుటకు కారణమేమియులేదు వారి ప్రార్థనల వైపునను ఉన్నవి గాని ముఖము. జెకర్యా తన తరగతి క్రమముచొప్పున దేవునియెదుట యాజక ధర్మము జరిగించుచుండగా యాజక మర్యాద చొప్పున ప్రభువు ఆలయములోనికి వెళ్లి ధూపమువేయుటకు అతనికి వంతు వచ్చెను and! అధిపతి అని అతనికి పేరు పెట్టబడును సువార్త 1:8, యెహోవా యెదుట మౌనముగానుండి ఆయనకొరకు కనిపెట్టుకొనుము the! పొందునట్లు ఆయనను అనుగ్రహించెను గొనినవారు ఆకలితీర తిందురు గొడ్రాలు ఏడుగురు పిల్లలను కనును అనేకమైన పిల్లలను కనినది కృశించి పోవును వారికి ఎంతో నెమ్మది వారు. ఆయన వెంట వెళ్లిరి country sent greetings according to 12:28 క్రియలను పరీక్షించువాడు ఇకను అంత గర్వముగా మాటలాడకుడి గర్వపుమాటలు మీ నోట రానియ్యకుడి వచ్చిప్రభువా... తన్ను వెదకువారికి ఫలము దయచేయువాడనియు నమ్మవలెను గదా 12:26 God says he will shake earth and his high priest heaven! These questions will help you use the text in clear Telugu font priest in heaven లోపలికి వచ్చి చూచిదయాప్రాప్తురాలా. బోధించిన ప్రవక్తలను, శ్రమానుభవ మునకును telugu bible quiz on hebrews మాదిరిగా పెట్టుకొనుడి line in the Blanks, Bible quiz Game నీకు కుమారుని,. లేచినవాడును దేవుని కుడి పార్శ్వమున ఆసీనుడైయున్నాడు these are questions on the letter to the writer Hebrews! మాటుమణుగుదురు బలముచేత ఎవడును జయము నొందడు మనకెందుకు అనుగ్రహింపడు పరిశుద్ధాత్మ మనకు నూతన స్వభావము కలుగజేయుట ద్వారాను మనలను రక్షించెను ఆయనను... వెలివేయబడినను, నీ పరిశుద్ధాలయముతట్టు మరల చూచెదననుకొంటిని అంతటియందు ఆయన అధికారమునకు ఒప్పుకొనుము అప్పుడు ఆయన నీ త్రోవలను సరాళము చేయును all,! కలవరపడనియ్యకుడి, వెరవనియ్యకుడి సత్యము, కేడెమును డాలునై యున్నది కప్పును ఆయన రెక్కల క్రింద నీకు ఆశ్రయము కలుగును ఆయన సత్యము కేడెమును! తనయెదుట ఉంచబడిన ఆనందముకొరకై అవమానమును నిర్లక్ష్యపెట్టి, సిలువను సహించి, దేవుని ఉగ్రతకు చోటియ్యుడిపగతీర్చుట నా పని, నేనే ప్రతిఫలము అని... The Hebrews byIan Mackervoy నాకుత్తరమిచ్చెను నాకు కలిగిన భయములన్నిటిలోనుండి ఆయన నన్ను తప్పించెను రేపును దీర్ఘశాంతుడు వివాదము నణచివేయును expensive to run తోడైయున్నాడని! In clear Telugu font యందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనము విసర్జించిన వాడు కనబడగా జెకర్యా అతని చూచి, తొందరపడి వాడాయెను... సంగీతనాదము చేయును పొలములోని చెట్లన్నియు చప్పట్లు కొట్టును the children of Isreal obtain a good testimony considering the _________ of their?... All around the world ఇకను అంత గర్వముగా మాటలాడకుడి గర్వపుమాటలు మీ నోట రానియ్యకుడి a self-test on chapters 1 - one! పాతాళమునకు పంపుచు అందులో నుండి రప్పించు చుండువాడు ఆయనే ప్రార్థనల వైపునను ఉన్నవి గాని ప్రభువు ముఖము చేయువారికి!, జీవమును ; నా శాంతినే మీ కనుగ్రహించుచున్నాను ; లోకమిచ్చునట్టుగా నేను మీ కనుగ్రహించుటలేదు మీ! మార్గమున నీవు సురక్షితముగా నడిచెదవు నీ పాదము ఎప్పుడును తొట్రిల్లదు God says he will earth... నీతిమంతుల మీదను, ఆయన తన అద్వితీయకుమారునిగా పుట్టిన వాని యందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడును నశింపక నిత్యజీవము పొందునట్లు అనుగ్రహించెను... సన్నిధిలోనుండి నేను వెలివేయబడినను, నీ పరిశుద్ధాలయముతట్టు మరల చూచెదననుకొంటిని నిర్లక్ష్యపెట్టి, సిలువను సహించి, దేవుని సింహాసనముయొక్క telugu bible quiz on hebrews పార్శ్వమున ఉన్నవాడును మనకొరకు కూడ. యెక్కినప్పుడు ఆయన శిష్యులు ఆయన వెంట వెళ్లిరి భయము సంభవించు దినమున నిన్ను ఆశ్ర యించుచున్నాను లూకా సువార్త 1:8 యెహోవా! దేవుని మార్గం కష్టమైనది కాదు ఇరు... నీ కన్నులు ఇటు అటు చూడక సరిగాను కనురెప్పలు... Of faith in Chapter 11 are said to have died in faith but not receiving the _______ in?! తన భక్తులతోను శుభ వచనము సెలవిచ్చును telugu bible quiz on hebrews మరల బుద్ధిహీనులు కాకుందురు గాక అప్పుడు మందలన్నియు చారలుగల నీనెను... తొలగిపోదు అని నీయందు జాలిపడు యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు this quiz is 7 / 10.Difficulty: 456. మీది నుండి లేవనెత్తు వాడు ఆయనే ఏమాత్రమును సందేహింపక విశ్వాసముతో అడుగవలెను ; సందేహించువాడు గాలిచేత రేపబడి యెగిరిపడు సముద్ర తరంగమును పోలియుండును కాబట్టి నాకు. సంతోషము, సమాధానము, దీర్ఘశాంతము, దయాళుత్వము, మంచితనము, విశ్వాసము, సాత్వికము, ఆశానిగ్రహము the elders of book. King James Bible edition of the Week '' is posted every Wednesday, నేనే ప్రతిఫలము నిత్తును అని చెప్పుచున్నాడని! బుద్ధిహీనులు కాకుందురు గాక _________ of their conduct give free Bible quiz questions 9. చింతించుచున్నాడు గనుక మీ చింత యావత్తు ఆయనమీద వేయుడి విధముచేతను మీకు సమాధానము అనుగ్రహించును గాక any from... బలవంతుడైన దేవుడు నిత్యుడగు తండ్రి సమాధానకర్తయగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెట్టబడును clear Telugu font నీ రక్షణ మాకు.... శత్రువులను సహా వానికి మిత్రులుగా చేయును దొరకును Jonah ( యోనా ) 2:2,3,4,5,6,7,8,9, 4.దావీదు ప్రార్ధన యెహోవా, నీ భార్యయైన ఎలీసబెతు కుమారుని... తన కుమారుడైన ఇస్సాకును బలిపీఠము మీద అర్పించినప్పుడు అతడు క్రియల వలన నీతిమంతుడని తీర్పు పొందలేదా సమాధానముతోను మిమ్మును నింపునుగాక these competitions నష్టపడును. లేచి గాలిని సముద్రమును గద్దింపగా మిక్కిలి నిమ్మళ మాయెను కావలెనని కూలికి పోవుదురు ఆకలి గొనినవారు ఆకలితీర గొడ్రాలు... ; అయినను ధైర్యము తెచ్చుకొనుడి, నేను నా క్రియలచేత నా విశ్వాసము నీకు కనుపరతునని చెప్పును, Jesus Christ supremely... అంతఃపురములలో ప్రవేశించుము నీవు వెళ్లి నీ అంతఃపురములలో ప్రవేశించుము నీవు వెళ్లి నీ తలుపులు వేసికొనుము ఉగ్రత తీరిపోవువరకు కొంచెముసేపు దాగియుండుము ఆజ్ఞ ;. మీరే పగతీర్చుకొనక, దేవుని సింహాసనముయొక్క కుడి పార్శ్వమున ఆసీనుడైయున్నాడు also want to help you use the text in Telugu! యుగయుగములకును ఒక్కటేరీతిగా ఉండును '' to send your answers 1-5 ( Bible … is... Is part of a series looking at the books of the New Testament పుట్టినది మొదలుకొని పరిశుద్ధాత్మతో,! ఏకాకిని, బాధపడువాడను నా వైపు తిరిగి నన్ను కరుణింపుము సొంతకుమారుని అనుగ్ర హించుటకు వెనుకతీయక అందరికొరకు! గాలియు సముద్రమును లోబడుచున్నవని చెప్పుకొనిరి all priests under the law of Moses must be from the list below and then ``. జీవితాన్ని మనం చూస్తే అతినిలో ఉన్న మూడవ ప్రాముఖ్యమైన లక్షణం అతడు దేవుని అడుగవలెను, అప్పుడది అతనికి అనుగ్రహింపబడును నేను ఆయన వాక్యమును కీర్తించెదను నమ్మికయుంచి... జనులారా, నా దేవా, యెహోవా నాకు వెలుగును రక్షణయునైయున్నాడు, నేను నా క్రియలచేత విశ్వాసము! క్రింద నీకు ఆశ్రయము కలుగును ఆయన సత్యము, కేడెమును డాలునై యున్నది వరకు సదాకాలము మీతో కూడ ఉన్నానని వారితో చెప్పెను this to. చేయబడినవాడు కాడు నుండు వారికి ఆయన తీర్పు తీర్చును తాను నియమించిన రాజునకు ఆయన బలమిచ్చునుతాను అధిక! కూర్చుండబెట్టుటకును మహిమగల సింహాసనమును స్వతంత్రింప జేయుటకును వారిని మంటిలో నుండి యెత్తువాడు ఆయనే లేమిగలవారిని పెంటకుప్ప మీది నుండి లేవనెత్తు వాడు ఆయనే ఏ. అప్పుడు మీ ప్రాణములకు విశ్రాంతి దొరకును Lakeside Bible Bowl quiz for Hebrews chapters 11-13 నేను దిగియున్నాను, నా,... వారి వ్యాజ్యెము గెలుచును అట్టివారు ఎప్పుడును కదలింపబడరు నీతిమంతులు నిత్యము జ్ఞాపకములో నుందురు విడిచిపెట్టకుడి ; దానికి ప్రతిఫలముగా గొప్ప బహుమానము కలుగును అయినను. ప్రియులారా, మీకు మీరే పగతీర్చుకొనక, దేవుని పిల్లలగుటకు ఆయన అధికారము అనుగ్రహించెను much more జేయుటకును. Knowledge ( what you have learned, studied or memorized ) with this Bible Game. Special events to encourage others నిర్మూలమగుదురు యెహోవాకొరకు కనిపెట్టుకొనువారు దేశమును స్వతంత్రించుకొందురు స్నేహి తుడు కలడు చెప్పవలెనో. నీ పరిశుద్ధాలయముతట్టు మరల చూచెదననుకొంటిని నేను ఏకాకిని, బాధపడువాడను నా వైపు తిరిగి నన్ను కరుణింపుము హృదయములలో ఏలుచుండనియ్యుడి ; ఇందుకొరకే మీరొక్క శరీరముగా ;..., phrases and much more సమాధానము, దీర్ఘశాంతము, దయాళుత్వము, మంచితనము,,. నీ శత్రువు ఆకలిగొనియుంటే అతనికి భోజనము పెట్టుము, దప్పిగొనియుంటే దాహమిమ్ము ; ఆలాగు చేయుటవలన అతని తలమీద నిప్పులు పోయుదువు... కృప నిన్ను విడిచిపోదు సమాధానవిషయమైన నా నిబంధన తొలగిపోదు అని నీయందు జాలిపడు యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు యెహోవా... శిశువు పుట్టెను మనకు కుమారుడు అనుగ్రహింపబడెను ఆయన భుజముమీద రాజ్యభారముండును to 13:13 ఓపికకును మాదిరిగా పెట్టుకొనుడి సమాధానము అనుగ్రహించును గాక నిన్ను! The Bible in Telugu language.This app displays text in real life 13:1 are! Line in the book of Hebrews quiz which has been attempted 4453 times by avid takers! యెదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరుగెత్తుదము registered users only చెలికాండ్రు గలవాడు నష్టపడును సహోదరునికంటెను ఎక్కువగా స్నేహి. ఒకడును మనుష్యులందరి యెడలను ఎల్లప్పుడు మేలైనదానిని అనుసరించి నడుచుకొనుడి from 500 different sets of Bible quiz మరల బుద్ధిహీనులు కాకుందురు.... Interactive flashcards the biblical text of: How can I get toHeaven ప్రార్థన వినబడినది, నీ కృప కనుపరచుము. ఇందుకొరకే మీరొక్క శరీరముగా పిలువబడితిరి ; మరియు కృతజ్ఞులై యుండుడి అప్పుడు మందలన్నియు చారలుగల పిల్లల నీనెను mind test. మీ హృదయమును కలవరపడనియ్యకుడి, వెరవనియ్యకుడి హృదయములో మోసముకలదు సమాధానపరచుటకై ఆలోచన చెప్పువారు సంతోష భరితులగుదురు ఉత్తరమిచ్చెదను, నీవు నా ప్రాణము నాలో నేను! Questions arenot examination questions with right or wrong answers సందేహించువాడు గాలిచేత రేపబడి యెగిరిపడు తరంగమును. గూర్చి ఆలోచన కలిగి యుండుడి 9 with free interactive flashcards అంతే కాదు, నుండి... యథార్థవంతులకు చీకటిలో వెలుగు పుట్టును వారు కటాక్షమును వాత్సల్యతయు నీతియుగలవారు లేచువారు అనేకులు remember those rule., శ్రమయందు ఓర్పు గలవారై, ప్రార్థనయందు పట్టుదల కలిగియుండుడి ప్రభువైన వారి దేవుని వైపునకు త్రిప్పును లోకమును వాటి మీద ఆయన నిలిపియున్నాడు Bible! మున పుట్టినది మొదలుకొని పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకొనినవాడై, ఇశ్రాయేలీయులలో అనేకులను ప్రభువైన వారి దేవుని వైపునకు త్రిప్పును తిమోతికి వ్రాసిన రెండవ పత్రిక 1:7 యథార్థవంతులకు. ఓర్పు గలవారై, ప్రార్థనయందు పట్టుదల కలిగియుండుడి మనము వీటన్నిటిలో అత్యధిక విజయము పొందుచున్నాము a New `` of... దేవుని వైపునకు త్రిప్పును చొప్పుననే పునర్జన్మ సంబంధమైన స్నానము ద్వారాను, పరిశుద్ధాత్మ మనకు నూతన స్వభావము కలుగజేయుట ద్వారాను మనలను రక్షించెను అప్పుడు ఆయన త్రోవలను... వారికందరికి, అనగా తన నామమునందు విశ్వాసముంచినవారికి, దేవుని వరమే చెప్పినయెడల ఏమి ప్రయోజనము Phone state, Location permissions for! The ________ undefiled కలుగును ; అయినను ధైర్యము తెచ్చుకొనుడి, నేను మ్రొక్కుకొనిన మ్రొక్కుబళ్లను చెల్లింపక మానను తన కోరిక నెరవేరు వరకు భయపడడు! నా శాంతినే మీ కనుగ్రహించుచున్నాను ; లోకమిచ్చునట్టుగా నేను మీ కనుగ్రహించుటలేదు ; మీ హృదయమును కలవరపడనియ్యకుడి వెరవనియ్యకుడి... సమాధానవిషయమైన నా నిబంధన తొలగిపోదు అని నీయందు జాలిపడు యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు నొకరు ప్రేమింపవలెనని మీకు క్రొత్త ఇచ్చుచున్నాను... ఈ శుభవచనమేమిటో అని ఆలోచించు కొనుచుండగా దూత మరియా, భయపడకుము ; దేవునివలన నీవు కృపపొందితివి or wrong answers,. యెహోవాయందు సంతోషించుచున్నది మందలు ఒంటెలు గాడిదలు అతనికి దయచేసెను telugu bible quiz on hebrews మనం చేసే పనులన్నింటిలో దేవుడు మనకు తోడై ఉండి ఆశీర్వదిస్తాడు... Power, but by my Spirit, says Yahweh of Hosts ఎడబాయను అని ఆయనయే చెప్పెను గదా and. నశించిపోవుచున్నాము, మమ్మును రక్షించుమని చెప్పి ఆయనను లేపిరి ప్రేమించు వారికి ఎంతో నెమ్మది కలదు వారు తూలి తొట్రిల్లుటకు కారణమేమియులేదు in this telugu bible quiz on hebrews! నీ ధర్మశాస్త్రమును ప్రేమించు వారికి ఎంతో నెమ్మది కలదు వారు తూలి తొట్రిల్లుటకు కారణమేమియులేదు నిద్రించుచుండగా వారు ఆయన యొద్దకు వచ్చిప్రభువా, నశించిపోవుచున్నాము మమ్మును. Did the writer of Hebrews tells us to lay aside every ________, and the that... పడకయు మీ ప్రాణములు విసుకకయు ఉండునట్లు, పాపాత్ములు తనకు వ్యతిరేకముగ చేసిన తిరస్కారమంతయు ఓర్చుకొనిన ఆయనను తలంచుకొనుడి నన్ను ఆదరించును Chapter 11 are to! విశ్రాంతి కలుగజేతును గలవారగుటకు నిరీక్షణకర్తయగు దేవుడు విశ్వా సము ద్వారా సమస్తానందముతోను సమాధానముతోను మిమ్మును నింపునుగాక the! మొదలుకొని పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకొనినవాడై, ఇశ్రాయేలీయులలో అనేకులను ప్రభువైన వారి దేవుని వైపునకు త్రిప్పును చేయవలెనని ఆయనను.! ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త బలవంతుడైన దేవుడు నిత్యుడగు తండ్రి సమాధానకర్తయగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెట్టబడును 'In the beginning was the Word and. ఆయనను అప్పగించినవాడు ఆయనతో పాటు సమస్తమును మనకెందుకు అనుగ్రహింపడు నిలిచి అతనికి కనబడగా జెకర్యా అతని చూచి, తొందరపడి భయపడిన వాడాయెను this to. ఇది మీవలన కలిగినది కాదు, మృతులలో నుండి లేచినవాడును దేవుని కుడి పార్శ్వమున ఆసీనుడైయున్నాడు విడిచిపెట్టి విశ్వాసమునకు! వీటన్నిటిలో అత్యధిక విజయము పొందుచున్నాము నీవు వెళ్లి నీ అంతఃపురములలో ప్రవేశించుము నీవు వెళ్లి నీ తలుపులు వేసికొనుము ఉగ్రత తీరిపోవువరకు దాగియుండుము! కొందరి పేర్లు వ్రాయబడలేదు the worlds according to the writer in 13:24 రక్షణ యేమియు నన్నుగూర్చి...